Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ludmila Rosová, IČ 62977407 se sídlem Milady Horákové 529, 272 01 Kladno (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Milady Horákové 529, 272 01 Kladno

Email: ludmila@jamamkone.cz

Telefon: 776577617

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

 • jméno/jména, příjmení -- pro Vaši identifikaci a komunikaci s Vámi (povinný údaj)
 • celé datum či rok narození a/nebo rodné číslo -- pro Vaši jednoznačnou identifikaci v případě shody jmen
 • adresa (ulice, místo, PSČ) -- pro doručování zásilek
 • e-mailová adresa -- pro komunikaci s Vámi, zejména pro zasílání potvrzení objednávek a faktur
 • telefonní číslo/čísla včetně Vámi poskytnutých popisků -- pro komunikaci s Vámi, zejména při doručování objednávky
 • uchováváme i některé další údaje, které od Vás získáme -- fakturační údaje (příslušnost ke společnosti, na jejíž jméno fakturujeme naše pohledávky vůči Vám, a údaje o této společnosti), Vaše číslo účtu (pouze pokud nám jej aktivně poskytnete, například pro vrácení přeplatku; čísla účtů z příchozích plateb neshromažďujeme)
 • v rámci interního informačního systému dále evidujeme Vaše objednávky a účetní informace (pro každou Vaši platbu evidujeme datum platby, způsob platby, částku, účel platby, a jméno plátce; v případě platby na fakturu evidujeme informace v rozsáhlejší podobě, dle Vámi sdělených fakturačních údajů)

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu, po kterou jste naším klientem (naším klientem zůstáváte do vypořádání všech vzájemných závazků). Údaje neaktivních klientů mažeme jednou ročně (ke konci kalendářního roku), Vaše údaje proto mohou být uchovávány až po dobu jednoho roku po ukončení našeho vztahu.

 • Vaše jméno a příjmení pro účely účetní evidence uchováváme po dobu minimálně 5 let od poslední transakce, a to ve spojení s informacemi o platbách, které jsme od Vás přijali.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

3. Jak a kdo údaje zpracovává

Údaje jsou primárně uloženy na serveru naší firmy, který je fyzicky umístěn ve výše uvedeném sídle. Přístup k serveru je chráněn heslem a je standardně přístupný pouze v rámci vnitřní sítě. Znalost hesla mají pouze pověření pracovníci -- Ludmila Rosová, Kateřina Rosová, a správce informačního systému (Rudolf Rosa). Správce systému má navíc k dispozici vzdálený přístup k serveru, který je technické povahy (tj. neumožňuje běžným způsobem přístup k datům na serveru); vzdálený přístup je šifrován a je chráněn dodatečným heslem.

Data na serveru jsou jednou denně zálohována do šifrovaného souboru, který je následně uložen v geograficky oddělených úložištích třetích stran. Přístup k těmto úložištím je chráněn heslem; třetí strany navíc nemají přístup k šifrovacímu klíči, a tedy nemají přístup k údajům uvnitř zálohového souboru. Přístup k šifrovacímu klíči mají pouze výše uvedení pověření pracovníci.

Informace evidované pro účely vedení účetnictví dále zpracovává Jana Kopřivová a firma Flying Accountant s.r.o.

Údaje zadané klienty na webové stránce e-shopu jsou z technických důvodů po omezenou dobu uloženy i v databázi, která se nachází na internetovém serveru spravovaném společností ONEsolution s.r.o., IČ: 277 10 335, Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno. Přístup k databázi má pouze správce informačního systému, správce webových stránek (Kateřina Rosová), a v odůvodněných případech i zaměstnanci správce serveru pro účely vykonávání údržby a technických zásahů souvisejících se správou serveru.

E-mailová komunikace s klienty probíhá prostřednictvím e-mailového serveru provozovaného společností ONEsolution, a služeb společnosti Google; přístup k e-mailové schránce mají výše uvedení pověření pracovníci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.7.2021.

Zpět do obchodu
NajduZboží.cz